bs en

Reference
U posljednih nekoliko godine projekti na kojima je AREL d.o.o. Zenica izvodio radove, između ostalog, su:

 1. Gradski stadion u Vitezu –zemljani i armirano betonski radovi
 2. Mostovi i prateći objekti na dionici autoceste 5C, Zenica-Sarajevo,dionica „Sarajevo-Visoko“; poddionica „Visoko-Dobrinje“; poddionica „Dobrinje – Kakanj“; poddionica „Kakanj – Bilješevo“ -armirački radovi
 3. Radionička izrada čeličnih lučnih remenata za osiguranje iskopa tunelske cijevi tunela „Vijenac-I faza“ na poddionici autoputa 5c, Bilješevo-Gorica
 4. Izrada i montaža armature sekundarne obloge tunelske cijevi tunela „Vijenac-II faza“ na poddionici autoputa 5c, Bilješevo-Gorica
 5. Most M3 na poddionici autoceste 5C „Suhodol-Tarčin“ -armirački radovi
 6. Mostovi „M3-Gorica“ (L =398 m i L=475 m) na poddionici autoputa 5c, Gorica-Drivuša- armirački radovi
 7. Dogradnja i nadogradnja OŠ „Vitez“ u Vitezu: zemljani radovi, armirano-betonski radovi, izrada i montaža čelične krovne konstrukcije, krovopokrivački limarski radovi
 8. Izgradnja kompleksa objekata Univerziteta „Travnik“ u Travniku: armirački radovi
 9. Izgradnja zapadne tribine Gradfskog stadiona u Brčko distriktu-III faza-građevinski radovi (čelična krovna konstrukcija, izrada ravnog krova, limarski i pokrivački radovi, AB radovi, zidarski radovi, gromobranska instalacija i dr.)
 10. Natkrivanje JU „Đački dom“ u Zenici -građevinski radovi (pripremni radovi, izrada i montaža čelične konstrukcije, zidarski i termoizolacioni radovi, limarski radovi, radovi na gromobranskoj instalaciji
 11. Most „Lukovo polje“ i „Podvožnjak“ u sklopu GGM u Zenici: izrada i montaža čelične konstrukcije- čelična rasponska konstrukcija uključujući montažu sistemom nagurivanja
 12. Mostovi „Studenac“, „Lukovo polje“ i „Kočeva 1 i 2“ na gradskoj magistrali u Zenici- armirački radovi
 13. Stambeno-poslovni objekat „Mellaine“ u Tuzli armirčki radovi 2200 t
 14. Stambeni objekat „Delta trade“ u Zenici-armirano betonski radovi
 15. Zapadna tribina gradskog stadiona u Brčko distriktu BiH: radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije, armirački radovi, krovopokrivačkilimarski radovi.
 16. Silos klinkera u cementari Heidelberg u Kaknju: armirački radovi
 17. Stambeno-poslovni kompleks „Mellaine“ u Tuzli: armirački radovi
 18. Vijadukti petlje Butila, vijadukt Oštrik, tunel Oštrik i Ožega na Sarajevskoj zaobilaznici: armirački radovi
 19. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne u Topčić polju na M17: armirački radovi
 20. Stambeni kompleks „Mihrivode BBI real estate“ u Sarajevu: armirački radovi
 21. Most „Trnova luka“ na magistralnom pravcu Gacko-Foča: armirački radovi
 22. “Aqua park Ribica“ u Vitezu: armirački radovi
 23. Most preko rijeke Lepenice u Kiseljaku: armirački radovi
 24. Radionice i skladištau kruguJ.P.VIK d.o.o. Zenica“: izrada i montaža čelične krovne konstrukcije, armirački radovi, krovopokrivački limarski radovi,
 25. „Islamski centar Sultan-Ahmedove džamije“ u Zenici: armirački radovi
 26. “Metalurg city-hotel” u Zenici: armirački radovi
 27. Most “Čelebići-Lisičići preko Jablaničkog jezera u Konjicu: armirački radovi
 28. Mostovi na zapadnom prilazu gradu Sarajevu: armirački radovi
 29. „Srednjoškolski centar“ u Travniku: armirački radovi i radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije
 30. Zapadna tribina stadiona Kamberović polje u Zenici: armirački radovi i izrada i montaža čelične konstrukcije
 31. Šoping centar „Džananović” u Zenici : armirački radovi i radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije
Makovi.ba